CAD室内设计常用符号图例/常用材料符号/常用绘图比例

以下是CAD室内设计常用符号图例&常用材料符号&常用绘图比例介绍

1、常用符号图例

室内设计常用符号图例如图1所示:

CAD室内设计常用符号图例/常用材料符号/常用绘图比例

图 1 室内设计常用符号图例

2、常用材料图例

室内设计常用材料图例如图2所示,图例无法表示的地方可以用文字来进行解释说明。

CAD室内设计常用符号图例/常用材料符号/常用绘图比例

图 2 室内设计常用材料图例

3、常用绘图比例

常用绘图比例如下表所示:

室内设计图 常用绘图比例
平面图 1:50、1:100
立面图 1:20、1:30、1:50、1:100
顶棚图 1:50、1:100
构造详图 1:1、1:2、1:5、1:10、1:20
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>