CAD基础级练习题及详细答案(83)

求:

1.a之距离为何?

(A)45.6667  (B)45.6676  (C)45.6766

2.剖面线区域之面积为何?

(A)1603.6667  (B)1603.6676  (C)1603.6766

附图:

CAD基础级练习题及详细答案(83)

答案:

1.a之距离=45.6667,就是(A)

2.剖面线区域之面积=1603.6667,就是(A)

附图:

CAD基础级练习题及详细答案(83)

解题思路:

本题主要是介绍及锻炼大家的夹点操作法,这次用的是“缩放复制”的用法。

画法:

CAD基础级练习题及详细答案(83)

CAD基础级练习题及详细答案(83)

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>