CAD基础级练习题及详细答案(92)

求:

1.剖面线区域之面积为何?

(A)932.8156  (B)932.8516  (C)932.8615

附图:

CAD基础级练习题及详细答案(92)

答案:

1.剖面线区域之面积=932.8156,就是(A)

附图:

CAD基础级练习题及详细答案(92)

解题思路:

本题主要是练习画圆修剪成圆弧、直接画圆弧、环形阵列等命令的操作

画法:

CAD基础级练习题及详细答案(92)

CAD基础级练习题及详细答案(92)

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>