CAD基础级练习题及详细答案(94)

求:

1.a之直径值为何?

(A)66.8179  (B)66.8719  (C)66.8791

2.b弧之弧长为何?

(A)54.3344  (B)54.3434  (C)54.3443

附图:

CAD基础级练习题及详细答案(94)

答案:

1.a之直径值=66.8179,就是(A)

2.b弧之弧长=54.3434,就是(B)

附图:

CAD基础级练习题及详细答案(94)

解题思路:

本题主要还是练习画圆,及画圆后修改成圆弧。

画法:

CAD基础级练习题及详细答案(94)

CAD基础级练习题及详细答案(94)

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>