CAD进阶级练习题及详细答案(3)

CAD进阶级练习题及详细答案(3)

【进阶级练习题 3】标准答案:

  1. a 之长度 = 9.6774
  2. b 之长度 = 14.5161
  3. A 弧之弧长 = 27.0403
  4. B 弧之弧长 = 19.8940
  5. C 弧之半径值 = 21.8176

6. 剖面线区域之面积 = 145.0432

附图:

CAD进阶级练习题及详细答案(3)

【进阶级练习题 3】解题思路:

1、先解决三角形及内接 1:2 线段:

CAD进阶级练习题及详细答案(3)CAD进阶级练习题及详细答案(3)

2、画 A 弧:

CAD进阶级练习题及详细答案(3)

3、画 B  弧:

CAD进阶级练习题及详细答案(3)

4、画 C 弧:

CAD进阶级练习题及详细答案(3)

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>