CAD进阶级练习题及详细答案(45)

CAD进阶级练习题及详细答案(45)

【进阶级练习题 45】标准答案:

  1. 背鳍部份之周长 = 167.5825
  2. 腹鳍部份之周长 = 62.0286
  3. AB 间之距离 = 160.0346
  4. CDE 之夹角 = 62.4248
  5. 鱼身扣除眼睛部份之面积 = 9551.6954

CAD进阶级练习题及详细答案(45)

【进阶级练习题 45】解题思路:

本题主要是训练各种圆弧的画法(两点、一点一切、两切)。题虽不难,但比较繁琐,画的时 候要仔细耐心。CAD进阶级练习题及详细答案(45) CAD进阶级练习题及详细答案(45) CAD进阶级练习题及详细答案(45) CAD进阶级练习题及详细答案(45) CAD进阶级练习题及详细答案(45) CAD进阶级练习题及详细答案(45) CAD进阶级练习题及详细答案(45) CAD进阶级练习题及详细答案(45)

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>